Wednesday 14th of June 2017 03 291 67 31

Disclaimer Netwerk Ondernemen

Netwerk Ondernemen als organisator van Mentor Talks kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of nadeel door wijzigingen van plaats, prijs of datum, noch door de annulering van een evenement. De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling. Inschrijvingen mogen niet worden doorverkocht aan derden, noch in een commerciële relatie aan derden worden overgemaakt.

Een inschrijving voor een evenement kan niet worden terugbetaald(zelfs niet in geval van verlies of diefstal), teruggenomen of omgeruild, behalve wanneer het event wordt afgelast. Deze terugbetaling gebeurt enkel aan de oorspronkelijke koper.

De inschrijving gebeurt op het ogenblik van het verzenden van de bevestigingsmail en is pas definitief na ontvangst van de betaling. Wanneer het programma wijzigt is dit geen vanzelfsprekendheid dat het toegangsticket volledig of gedeeltelijk wordt terugebetaald. Netwerk Ondernemen doet er alles aan om het programma tijdig aan te passen indien dit nodig is en ook mee te delen. Netwerk Ondernemen is niet verantwoordelijk voor zaken waar zij geen controle over heeft zoals ziekte of annulatie van een spreker.

Er zijn geen fysieke tickets voor een evenement. Inschrijving wordt bevestigd door een bevestigingsmail die geldt als inschrijvingsbewijs. Op het evenement kan het voorleggen van een identiteitsbewijs gevraagd worden om de geldigheid van de bevestigingsmail na te gaan. Bij een niet opdagen de dag van het evenement wordt de inschrijving als verkocht beschouwd en niet terugbetaald noch omgeruild. Eventuele vertragingen kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoedingen, terugbetalingen of intresten.

Netwerk Ondernemen wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op de site Mentor Talks volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van Netwerk Ondernemen.

Netwerk Ondernemen is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd : staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. Netwerk Ondernemen dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.

De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. Netwerk Ondernemen behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door Netwerk Ondernemen voor marketingdoeleinden en kunnen worden ter beschikking gesteld van contractueel verbonden partijen. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.